مشخصات اضافه
تحصیلات *
 
سن *
 
تعداد اعضای خانواده *
 
شغل
شهر محل سکونت / منطقه سکونت *
 
شما در هر ماه چند وعده ماکارونی مصرف می کنید؟ *
 
هنگام خرید ماکارونی کدام یک از عوامل زیر در خرید شما تاثیرگذار است؟ *
 
شما کدام یک از انواع محصولات مانا را مصرف کرده اید؟ *
 
آیا خرید و مصرف محصولات مانا را به سایرین توصیه می کنید؟ *
 
چرا؟
نظر خود را در خصوص کیفیت پس از پخت مانا اعلام نمایید؟ *
 
نظر خود را در خصوص رنگ محصولات مانا ذکر نمایید؟ *
 
نظر خود را در خصوص طعم و مزه محصولات مانا ذکر نمایید؟ *
 
دسترسی به انواع محصولات مانا را چگونه ارزیابی میکنید؟ *
 
به طور کلی میزان رضایت شما از محصولات مانا چند درصد است؟ *
 
در صورتی که نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در ارتباط با محصولات مانا دارید، در این بخش مرقوم فرمایید
 • Show/Hide Border
 • Table Properties
 • Delete Table
 • Row
  • Insert Row Above
  • Insert Row Below
  • Delete Row
 • Column
  • Insert Column to the Left
  • Insert Column to the Right
  • Delete Column
 • Cell
  • Merge Cells Horizontally
  • Merge Cells Vertically
  • Split Cell Horizontally
  • Split Cell Vertically
  • Delete Cell
 • Cell Properties
 • Table Properties
 • Properties...
 • Image Map Editor
 • Properties...
 • OpenLink
 • Remove Link
 • Insert Select
 • Cut
 • Copy
 • Paste
 • Paste from Word
 • Paste Plain Text
 • Paste As Html
 • Paste Html
 
حروف نشان داده شده در شکل را وارد نمایید